Nastavnici

aleksandar-simic

dr Aleksandar Simićvanredni profesor

011/3302-320

Kabinet 4, Toplana MF

Termini konsultacija:

• ponedeljak: 13.00

• četvrtak: 13.00

Aleksandar Simić (Beograd, 1972) je diplomirao na Katedri za brodogradnju Mašinskog fakulteta u Beogradu 1998, magistrirao 2005. sa tezom „Metode za određivanje svojstava upravljivosti broda”, i doktorirao sa disertacijom „Energetska efikasnost rečnih samohodnih teretnih brodova” 2012. godine.

Na Katedri za brodogradnju je od 1998. godine zaposlen kao saradnik u nastavi, od 1999. kao asistent pripravnik, od 2005. kao asistent, od 2013. kao docent, i od 2022. kao vanredni profesor, gde drži nastavu iz predmeta Kormilarenje broda, Oprema broda, Otpor broda i Propulzija broda. U fokusu njegovih istraživanja su problemi vezani za brodsku hidrodinamiku, kojima se bavi teorijski, numerički i eksperimentalno. U periodu između 2009. i 2011. godine boravio je u kraćim periodima u prestižnim evropskim institutima za brodsku hidrodinamiku u Beču i Duizburgu, kao i na dvomesečnom studijskom usavršavanju u kompaniji „Via Donau” u Beču, koja se bavi razvojem i unapređenjem vodnog transporta unutrašnjim plovnim putevima.

Uporedo s nastavom, kroz saradnju sa privredom bio je angažovan na velikom broju stručnih projekata. Osim toga, učestvovao je u više naučno-istraživačkih projekata koji su finansirani od strane Ministarstva za nauku RS, kao i dva međunarodna projekta (FP7 i EUSDR – EU strategy for Danube region). Aktivni je član Radne grupe Instituta za standardizaciju Srbije, koja je zadužena za standardizaciju u oblasti brodogradnje za brodove i plovidbu na unutrašnjim plovnim putevima, kao i opreme i elemenata konstrukcije malih plovila, uključujući i čamce i opremu za spasavanje. Pored toga, stalni je član i Radne grupe Centra za istraživanje nesreća u vodnom saobraćaju.

Autor i koautor je dve monografije i većeg broja naučnih i stručnih radova koji su objavljivani u vodećim međunarodnim časopisima. Recenzirao je veći broj radova za međunarodne časopise iz oblasti brodogradnje. Monografija „Design of Contemporary Inland Waterway Vessels: the Case of the Danube River” u izdanju Springera, dobila je Godišnju nagradu Mašinskog fakulteta za najbolju knjigu u 2021. godini. Osim toga, za istraživački rad, kao deo tima Katedre za brodogradnju, nagrađen je 2015. godine prestižnom međunarodnom nagradom „Vice Admiral E.L.Cochrane Award”, koju dodeljuje američko Društvo brodograđevnih i pomorskih inženjera (SNAME). Član je udruženja DBIT, RINA i SNAME. Od početka školske 2023. godine je v.d. šefa Katedre za brodogradnju.

Predmeti:

• Kormilarenje broda

• Numeričke metode u brodskoj hidrodinamici

• Odabrana poglavlja iz brodske hidrodinamike

• Oprema broda

• Oprema broda M

• Otpor broda

• Propulzija broda

• Specijalni brzi brodovi

Bivši nastavnici