Nastava

Predmete na akademskim studijama Katedra izvodi u okviru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Katedra je angažovana na tri nivoa studija:

Osnovne akademske studije (tri godine, šest semestara, 180 ESPB)

Master akademske studije (dve godine, četiri semestra, 120 ESPB)

• Doktorske akademske studije (tri godine, šest semestara, 180 ESPB)

Tokom osnovnih akademskih studija (skraćeno OAS), kroz obavezne i izborne predmete, student stiče osnovna znanja i veštine koje ga dovode do zvanja inženjer mašinstva (skraćeno inž. maš. ili B.Sc.). Na ovom nivou studija se formalno ne bira modul, već se kroz odabir izbornih predmeta koje Katedra nudi, student upoznaje sa osnovnim brodograđevnim oblastima. Nakon položenih svih predmeta na OAS koje nudi Katedra za brodogradnju, tada već inženjer mašinstva, upoznat je sa brodskim pojmovima i tipovima brodova i osposobljen je da izvede niz osnovnih brodograđevnih proračuna – čitanje, modifikovanje i izradu plana brodskih linija, izradu dijagramskog lista, proračun stabiliteta broda, proračun brodske konstrukcije prema pravilima klasifikacionih društava, izradu radioničke dokumentacije, usvajanje i proračun brodskih sistema. Pored toga, osposobljen je za upotrebu niza 2D i 3D CAD programa, obradu podataka i pisanje i formatiranje tehničkih izveštaja. Diplomu inženjera mašinstva student stiče odbranom Završnog predmeta.

Nakon uspešno završenih osnovnih akademskih studija, student se opredeljuje za Modul za brodogradnju na master akademskim studijama (skraćeno MAS), koju organizuje Katedra za brodogradnju. Predmeti Katedre su neformalno podeljeni na grupacije – teorija broda, brodska hidrodinamika i brodske konstrukcije, a te grupacije objedinjuje projektovanje broda, koje je i formalizovano kroz predmet u završnoj godini studija. Tokom MAS, student se upoznaje sa naprednim znanjima i veštinama iz oblasti brodogradnje – svim komponentama projektovanja broda, od određivanja glavnih dimenzija i osnivanja forme, do izrade tehničke dokumentacije, kroz proračun i analizu otpora broda, proračun propulzije i odabir propulzivnog kompleksa, direktan proračun brodske konstrukcije (proračun uzdužne čvrstoće i primenu metode konačnih elemenata), proračun stabiliteta broda u oštećenom stanju, proračun ponašanja broda na talasima i drugi. Pored toga, student se osposobljuje za samostalan stručni i istraživački rad. Nakon uspešno položenih svih predmeta i odbranjenog master rada, student stiče titulu master inženjer mašinstva (skraćeno mas. inž. maš. ili M.Sc.). Modul za brodogradnju je akreditovalo Kraljevsko udruženje brodograđevnih inženjera (The Royal Institution of Naval Architects – RINA), što diplomu inženjera brodogradnje čini međunarodno priznatom.

Studenti zainteresovani za aktuelna naučna i tehnička dostignuća iz posebnih oblasti brodogradnje imaju mogućnost da se usavršavaju na doktorskim akademskim studijama (skraćeno DAS). Nakon položenih viših kurseva stručnih i teorijsko-metodoloških predmeta, student uz podršku izabranog mentora bira temu istraživanja iz oblasti interesovanja. Nakon dokazanog samostalnog naučnog i tehničkog doprinosa široj naučnoj zajednici, te odbranjene doktorske disertacije, student stiče zvanje doktora nauka (skraćeno dr ili Ph.D.). Time je student stekao vrhunska znanja iz uske oblasti teme doktorske disertacije i osposobljen je za samostalni naučni rad.

Raspored predavanja na Katedri za prolećni semestar školske 2023/24. godine

Raspored predavanja i zauzetost sala se nalaze u narednoj tabeli. Predmeti koje ne izvode nastavnici Katedre za brodogradnju se izvode prema glavnom rasporedu predavanja Mašinskog fakulteta.