Projekti Katedre

Katedra za brodogradnju je već dugi niz godina uključena u brojne domaće i međunarodne naučno-istraživačke projekte. Svoju bogatu saradnju sa međunarodnim institucijama (Via Donau, DST, MARIN, Bureau Veritas, univerzitetima u Trstu, Atini, Korunji, Antverpenu, Delftu, Sautemptonu, Zagrebu, Kotoru i drugima) Katedra je uspela da formalizuje kroz učešća u mnogim značajnim međunarodnim istraživačkim projektima, kao što su: CREATING, Inovative Danube Vessel, MoVe It!, NOVIMAR. U poslednjem periodu, ovi projekti su u velikoj meri i definisali istraživački put Katedre, te se ona pozicionirala kao pouzdan partner u projektovanju i istraživanju brodskih konstrukcija, hidrodinamike, stabiliteta, međunarodnih propisa u brodogradnji i energetske efikasnosti, sa fokusom na rečne brodove i unutrašnje plovne puteve. To je upravo bila i glavna odgovornost članova Katedre na ovim projektima – projektovanje rečnih brodova različite namene i dimenzija, često nekonvencionalnih kako po svojoj formi tako i po operativnim karakteristikama. Ti brodovi su morali da zadovolje najrazličitije projektne zahteve – optimizaciju nosivosti različitih tipova tereta, povećanje energetske efikasnosti, neometano funkcionisanje u uslovima niskog vodostaja, sigurnost i efikasnost u režimima autonomne plovidbe i druge. Međutim, u svojim istraživanjima Katedra se ne ograničava samo na standardne brodske forme, te je u okviru projekta WECANet učestvovala u istraživanju uređaja za proizvodnju električne energije korišćenjem energije morskih talasa.

Od početka dvehiljaditih, članovi Katedre se aktivno prijavljuju na pozive za projekte, što za rezultat ima impresivan portfolio uspešno realizovanih međunarodnih projekata. Pregled međunarodnih projekata na kojima je Katedra za brodogradnju učestvovala može se videti u narednoj tabeli, uz napomenu da su se neki od prvih projekata realizovali u saradnji sa Dunavskim projektnim centrom.

Pored međunarodnih, Katedra od kraja 90-ih godina prošlog veka u kontinuitetu učestvuje i u nacionalnim istraživačkim projektima. Shodno tome, istraživačke aktivnosti Katedre za brodogradnju na nacionalnom nivou su sadržane u projektima:

  • Razvoj novih inženjerskih metoda u mašinstvu i brodogradnji;
  • Razvoj nove generacije RO-RO i kontejnerskih brodova;
  • Razvoj nove generacije rečnih teretnih brodova;
  • Razvoj sigurnih, efikasnih, ekoloških (SE-EKO) brodova;
  • Razvoj nove generacije sigurnih, efikasnih, ekoloških (SE-EKO) brodova;
  • Integrisana istraživanja u oblasti makro, mikro i nano mašinskog inženjerstva.

Na osnovu prikaza dosadašnjih aktivnosti Katedre, jasno je da su perspektive njenog daljeg razvoja vezane za unapređenje domaće brodogradnje, ali i za nastavak uključivanja Katedre u domaće i međunarodne projekte iz oblasti brodogradnje. U tom svetlu, posebna pažnja posvećuje se transportu na unutrašnjim plovnim putevima, pre svega Dunavu kao značajnom evropskom koridoru, kao i implementaciji inovativnih tehnologija i metoda istraživanja. Primenom ovakve strategije, očekuje se da Katedra nastavi da bude relevantna na istraživačkoj sceni i uspešno doprinese i budućim projektima i razvoju brodogradnje.