Nastavnici

nikola-momcilovic

dr Nikola Momčilovićvanredni profesor

011/3302-320

Kabinet 4, Toplana MF

Termini konsultacija:

• sreda: 12.00 - 13.00

Nikola Momčilović (Kotor, 1981) je na Katedri za brodogradnju Mašinskog fakulteta u Beogradu diplomirao 2007, a doktorirao 2014. godine disertacijom „Modeliranje čvrstoće ortotropnih panela brodske konstrukcije ekvivalentnim neorebrenim pločama”. Tokom doktorskih studija usavršavao se u Međunarodnom centru za mehaniku u Udinama i kompaniji „Via Donau” u Beču.

Kao saradnik u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta zaposlio se 2007, a na Katedri za brodogradnju je 2011. izabran za asistenta, 2015. za docenta i 2022. godine za vanrednog profesora. Drži nastavu iz predmeta Brodske konstrukcije (1 i 2) i Čvrstoća broda (1 i 2).

Pored velikog broja projekata vezanih za privredu, učestvovao je u nacionalnim i međunarodnim projektima, zajedno sa članovima Katedre za brodogradnju. Neki od međunarodnih projekata su: NOVIMAR – Novel lwt and Maritime transport concepts (HORIZON 2020) i WECANet – A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy (COST, član komiteta projekta). U svom istraživanju najviše se bavi čvrstoćom brodova, a pogotovo analizama brodskih (i drugih) konstrukcija primenom metode konačnih elemenata. Koautor je knjige „Design of Contemporary Inland Waterway Vessels: The Case of the Danube River” (Radojčić D., Simić A., Momčilović N., Motok M., Friedhoff B.), koja je 2021. dobila Godišnju nagradu Mašinskog fakulteta za najbolju knjigu. Član je Britanskog kraljevskog društva brodograđevnih inženjera (RINA), Američkog društva brodograđevnih i pomorskih inženjera (SNAME) i Društva brodograđevnih inženjera i tehničara Srbije (DBIT). Od decembra 2023. godine postao je i predsednik Društva brodograđevnih inženjera i tehničara Srbije (DBIT).

Predmeti:

• Brodske konstrukcije 1

• Brodske konstrukcije 2

• Čvrstoća broda 1

• Čvrstoća broda 2

• Dinamička opterećenja broda na talasima

• Numerički proračun brodskih konstrukcija

• Projektovanje broda

• Savremene tendencije u proračunu brodskih konstrukcija

Bivši nastavnici