Specijalni brzi brodovi

Izvođenja

DAS, 3. semestar, pozicija 2

Cilj

Detaljnije pručavanje hidrodinamičkih karakteristika specijalnih brzih plovnih objekata, pre svega glisera, katamarana, hidrokrilaca, hoverkrafta i SWATH brodova.

Ishod

1) Bolje razumevanje specifičnosti pojedinih konvencionalnih tipova brzih plovnih objekata.

2) Razumevanje hidrodinamičkih pojava do kojih dolazi pri plovidbi različitih tipova konvencionalnih brzih plovnih objekata.

3) Osposobljenost kandidata da samostalno sprovede proračun otpora i propulzivnih karakteristika konvencionalnih tipova brzih plovnih objekata.

4) Detaljnije upoznavanje sa metodama za eksperimentalno ispitivanje hidrodinamičkih karakteristika brzih plovnih objekata.

Sadržaj teorijske nastave

Specijalni brzi brodovi (poludeplasmanski, gliseri, hidrokrilci, hoverkrafti, katamarani itd.), karakteristike forme, određivanje otpora i propulzije, modelska ispitivanja, inženjerske metode koje zamenjuju modelska ispitivanja, dinamička nestabilnost itd.

Sadržaj praktične nastave

U okviru praktične nastave, težište je na izradi samostalnog seminarskog rada.