Plovnost i stabilitet broda 2

Izvođač

Stefan Rudaković

Izvođenja

OAS, 2. semestar, pozicija 2

Cilj

Predmet predstavlja nastavak predmeta Plovnost i stabilitet broda 1, i u njemu studenti treba da dopune znanja iz ove oblasti brodogradnje. Treba da savladaju probleme utovara/istovara tereta, prodora vode, naplavljivosti i nasukanja broda.

Ishod

  • Student će biti sposoban da primeni sveobuhvatno znanje iz fundamentalnih prirodnih i tehničkih nauka na rešavanje problema stabiliteta broda pri utovaru/istovaru, prodoru vode i nasukanju. Osim toga, student će poznavati propise o stabilitetu broda u oštećenom stanju, razumeti njihov nastanak i razvoj, kao i njihovu uslovljenost posledicama brodograđevinskih nesreća. Student će biti upoznat sa primerima dobre brodograđevne prakse u okviru tema predmeta i pravcima budućeg razvoja u ovoj oblasti.
  • Student će biti u stanju da formuliše probleme i analizira uticaje utovara/istovara, prodora vode i nasukanja i dođe do utemeljenih zaključaka o stabilitetu brod. Ovo će uključivati analizu i kvalitativnu procenu dostupnih podataka pri proračunu, a zatim i korišćenje inženjerskog rasuđivanja u slučaju nepotpunih ili nepouzdanih informacija.
  • Student će umeti da izabere i primeni odgovarajuće računarske i analitičke tehnike za modeliranje problema stabiliteta broda pri utovaru/istovaru, prodoru vode i nasukanju, razmatrajući ograničenja primenjenih tehnika.
  • Student će umeti efikasno da komunicira o složenim inženjerskim pitanjima iz oblasti ovog predmeta, procenjujući efikasnost korišćenih metoda.

Sadržaj teorijske nastave

  • Utovar/istovar tereta: centrični utovar (tačka centričnog utovara, utovar male i velike količine tereta, utovar tečnog tereta), ekscentrični utovar.
  • Prodor vode: alternativni postupci proračuna(metoda utovara tereta, metoda izgubljenog istisnuća), centrični prodor, ekscentrični prodor, prodor vode u odeljenja sa čvrstim i tečnim teretom
  • Proračun naplavljivosti: klasičan, deterministički i probabilistički proračun naplavljivosti broda.
  • Nasukanje broda: određivanje reakcije dna (slučaj male i velike reakcije), stabilitet nasukanog broda, kritična reakcija dna, problem dokovanja i odsukanja.
  • Metode za poboljšanje stabiliteta: metode povećanja metacentarske visine, metode poboljšanja dodatnog stabiliteta broda (povećanje slobodnog boka, promena forme rebara).

Sadržaj praktične nastave

Vežbe prate nastavu s praktičnim primerima (zadacima)iz plovnosti i stabiliteta broda pri centričnom i ekscentričnom utovaru, i to za slučaj male i velike količine tereta, zatim utovara tečnog tereta, prodora vode i nasukanja broda. U okviru vežbi studenti samostalno rade i projekat Naplavljivosti broda: za brod čije je plan linija, dijagramski list i stabilitet izrađeni u okviru predmeta Plovnost i stabilitet broda 1, proračunava se i crta i analizira kriva naplavljivih dužina.