Plovnost i stabilitet broda 1

Izvođač

Stefan Rudaković

Izvođenja

OAS, 5. semestar, pozicija 4

Cilj

Cilj predmeta je da studenti ovladaju znanjima o plovnosti i stabilitetu broda, kao i da nauče jedan od osnovnih brodskih hidrostatičkih proračuna – Stabilitet broda u neoštećenom stanju.

Ishod

Student treba da ovlada izradom i analizom stabiliteta broda u neoštećenom stanju. Uz to, treba da se osposobi za rešavanje praktičnih inženjerskih zadataka iz plovnosti i stabiliteta broda.

Sadržaj teorijske nastave

Uvodna predavanja: Stanje ravnoteže, moment stabiliteta, početna metacentarska visina. Stabilitet broda pri malim uglovima nagiba: Momenti nakretanja (poprečno pomeranje tereta, vetar, tegljenje, skretanje), uticaj vertikalnog pomeranja tereta, visećih masa i tečnog tereta na početnu metacentarsku visinu, statički ugao nagiba broda pri malim uglovima nagiba. Stabilitet broda pri većim uglovima nagiba: Promena parametara forme pri nagibima, krive kraka i momenta stabiliteta, statički i dinamički stabilitet. Propisi o stabilitetu broda u neoštećenom stanju: Međunarodna konvencija o teretnoj liniji, IS CODE 2008 (Kriterijumi kraka stabiliteta, Kriterijum vremenskih uslova), Druga generacija kriterijuma stabiliteta broda u neoštećenom stanju.

Sadržaj praktične nastave

Brodska hidrostatika i stabilitet: Proračun Dijagramskog lista i Stabiliteta broda prema IS CODE 2008. Praktični primeri (zadaci) iz oblasti početnog stabiliteta, uzdužnog stabiliteta i stabiliteta broda pri većim uglovima nagiba.