Otpor broda

Izvođač

Aleksandar Simić

Izvođenja

MAS, 1. semestar, pozicija 1

Cilj

1. Upoznavanje sa osnovama brodske hidrodinamike. Saznanje kako osnovni parametri brodske forme utiču na otpor broda;

2. Sticanje znanja da se za uobičajene tipove morskih brodova odredi otpor primenom standardnih inženjerskih metoda, i analiziranjem rezultata modelskih ispiti vanja;

3. Upoznavanje sa neuobičajenim tipovima/formama brodova sa gledišta otpora broda.

Ishod

1. Fundamentalna znanja o brodskoj hidrodinamici neophodna za projektovanje uobičajenih tipova brodova.

2. Osposobljenost da se izračuna otpor broda na nivou svakodnevne inženjerske prakse.

3. Poznavanje osnova modelskih ispitivanja i preračunavanja rezultata s modela na brod.

4. Osnovna saznanja o neuobičajenim brodovima i njihovim formama.

Sadržaj teorijske nastave

Da bi se odredila snaga glavnog brodskog motora, neophodno je prethodno odrediti otpor broda. Ovaj se može dobiti modelskim ispitivanjima ili raznim približnim metodama. Nastava je prvenstveno orijentisana ka praktičnoj primeni brodske hidrodinamike u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Posebna pažnja se pridaje modelskim ispitivanjima koja su još uvek najpouzdanija, kao i ekstrapolaciji rezultata s modela na brod. Nastava se realizuje kroz sledeće nastavne celine:

a) Izračunavanje komponenti otpora broda, raščlana otpora prema ITTC preporukama;

b) Uticaj plitke i ograničene vode,

c) Modelska ispitivanja, korelacija modela s brodom, sistematske i statističke serije brodova;

d) Preporuke za izbor (projektovanje) brodskih formi;

e) Brzi nekonvencionalni brodovi.

Sadržaj praktične nastave

U okviru praktične nastave, težište je na izradi samostalnog projekta koji se, ukratko, sastoji u proračunu otpora za uobičajeni morski brod (formu), a koji je studentu već poznat iz predmeta Plovnost i stabilitet broda 1; dobijeni rezultati će se koristiti i za projekt u predmetu Propulzija broda. Ovim se omogućava da student sagleda brod kao celinu, a sam otpor kao deo primenjene brodske hidrodinamike koja je nezaobilazna u procesu projektovanja broda. U okviru ovog dela nastave, student se obučava da otpor izračuna i uz pomoć računara, tj. da sam napravi i primeni odgovarajući matematički model. Pored ovog, pojedine nastavne celine koje su obrađene u okviru teorijske nastave, propraćene su i izradom računskih zadataka.