Oprema broda M

Izvođač

Aleksandar Simić

Izvođenja

MAS, 2. semestar, pozicija 4

Cilj

1. Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama pojedinih tipova teretnih brodova.

2. Upoznavanje sa osnovnom brodskom opremom, kako onom koja se nalazi na svakom brodu, tako i posebnom koju imaju samo pojedini tipovi brodova.

3. Upoznavanje sa propisima koji se odnose na opremu broda.

4. Sticanje saznanja vezanih za očekivani razvoj brodske opreme, odnosno pojedinih tipova brodova.

Ishod

1. Fundamentalno znanje o raznim tipovima brodova i njihovim osnovnim karakteristikama.

2. Fundamentalno znanje o brodskoj opremi.

3. Osnovna saznanja o očekivanom pravcu razvoja brodske opreme, odnosno pojedinim tipovima brodova.

Sadržaj teorijske nastave

Predmet se, ukratko, sastoji od sledećih nastavnih celina:

1) Palubna oprema (oprema za sidrenje, oprema za vez i kormilarski uređaj)

2) Oprema za prekrcaj tereta (vertikalni i horizontalni prekrcaj, brodske dizalice)

3) Sigurnosna oprema (oprema za spašavanje, navigaciona oprema).

Predmet dobija na značaju ako se ima u vidu činjenica da se pojedini tipovi brodova uglavnom međusobno razlikuju upravo u pogledu ugrađene opreme. Naravno , ugrađena oprema u znatnoj meri utiče i na cenu samog broda. S druge strane, brodska oprema se mahom ne pravi u brodogradilištima već se kupuje od specijalizovanih proizvođača, pa ovo, donekle, utiče i na sadržaj predmeta koji je pretežno enciklopedijskog karaktera.

Sadržaj praktične nastave

O okviru praktičnog dela nastave poklanja se veća pažnja neposrednom radu sa studentima. Težište je na primeni saznanja potrebnih za svakodnevnu inženjersku praksu, prethodno izloženih u teorijskoj nastavi. Posebna pažnja je posvećena pravilima klasifikacionih društava koja se odnose na brodsku opremu. Studenti se kroz prospektne materijale vodećih proizvođača brodske opreme upoznaju sa tehničkim karakteristikama i specifičnostima ugradnje opreme, zavisno od tipa broda.