Brodske konstrukcije 1

izvođenja

OAS, 5. semestar, pozicija 5

Cilj

  • Objašnjenje zahteva koje treba da ispuni konstrukcija trupa broda i, na osnovu toga, suštinsko razumevanje njegove globalne koncepcije;
  • Upoznavanje elemenata strukture trupa broda do nivoa konstruktivnih detalja;
  • Praktično osposobljavanje za primenu standardnih inženjereskih metoda koje se koriste za dimenzionisanje elemenata čelične konstrukcije trupa broda.

Ishod

  • Objašnjenje zahteva koje treba da ispuni konstrukcija trupa broda i, na osnovu toga, suštinsko razumevanje njegove globalne koncepcije;
  • Upoznavanje elemenata strukture trupa broda do nivoa konstruktivnih detalja;
  • Praktično osposobljavanje za primenu standardnih inženjereskih metoda koje se koriste za dimenzionisanje elemenata čelične konstrukcije trupa broda.

Sadržaj teorijske nastave

Teorijska nastava je jednim delom enciklopedijskog karaktera. Tu se se student upoznaje sa osnovnim elementima konstrukcije trupa broda – njihovim nazivima (na srpskom i engleskom jeziku) , izgledom, osnovnom funkcijom, uslovima i opterećenjima koje trpe u toku eksploatacije, načinom izrade, i različitim varijetetima tih elemenata i njihovog konstruktivnog izvođenja u zavisnosti od tipa i veličine broda, primenjenog sistema gradnje i sl. Sa druge strane, paralelno se razmatraju i osnovni principi i metodologija dimenzionisanja elemenata konstrukcije trupa, pre svega sa aspekta čvrstoće. Objašnjava se nastanak i sadašnja uloga klasifikacionih društava i njihovih pravila za gradnju brodova i osnovni aspekti nekih direktnih proračuna.

Sadržaj praktične nastave

U praktičnom delu se na detaljnom uglednom primeru objašnjava postupak izbora minimalnih dimenzija elemenata čelične konstrukcije trupa prema pravilima za gradnju brodova Lojd registra. U okviru samostalnog projekta student na konkretnom primeru “svog broda” dimenzioniše sledeće elemente srednjeg dela broda: limove i ukrućenja dna i unutrašnjeg dna; limove i ukrućenja bokova; limove i ukrućenja vremenske i teretne palube; limove i ukrućenja porečnih vodonepropusnih pregrada; stubove u međupalublju i skladištu; strukturu pramčanog pika; strukturu krmenog pika.